แผนที่อินโดจีนและจีนตอนใต้ (GMS)
Map of Indochina and South China (GMS)

    แผนที่ประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ฉบับเดียวและฉบับที่ดีที่สุดในท้องตลาด มีการสำรวจใหม่เส้นทางสาย R3A, R3B สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3, 4   แสดงแนวเส้นทาง ทางหลวง AH123 (บางใหญ่-กาญจนบุรี-ท่าเรือน้ำลึกทวาย) และเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว-ไทย อย่างละเอียดเป็นครั้งแรกสู่สาธารณะ
    Simply the only and the best map of Greater Mekong Subregion (GMS) in the market. New surveys of transnational highways R3A & R3B and the third and fourth Thai-Lao Friendship Bridge. First public notice in exact routes of megaprojects AH123 highway (Bang Yai-Kanchanaburi-Dawei deep seaport) and China-Laos-Thai high speed rail link.


ราคาปกติ/Price                     150 บาท/Baht       http://www.pnmap.com/order


 

    “แผนที่มีความทันสมัย เนื้อหามีรายละเอียดที่ถูกต้อง เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ภาครัฐและภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป แผนที่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเป็นคุณูปการให้กับประเทศของเราในอนาคต” (อ่านคำนิยมฉบับเต็ม)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์อินโดจีนศึกษา
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
    Product Details
      ISBN
    978-974-485-155-0
      ขนาด/Size                                     
    75 x 100 ซม./cm
      จำนวนหน้า/Number of pages     2
      น้ำหนัก/Weight     120 กรัม/gram


   Product Description

       แผนที่เป็นฉบับรัฐกิจ (แบ่งสีประเทศ) มาตราส่วน 1:2,600,000 แสดงข้อมูลเมือง/จังหวัดสำคัญ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ จุดผ่านแดน ทางรถไฟ ทางหลวง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อการใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับเพื่อการวางแผนทั้งภาครัฐและเอกชน การศึกษา ท่องเที่ยว เดินทาง ขนส่ง โลจิสติกส์

       แผนที่ครอบคลุมกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) อันได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง กวางสี) แสดงข้อมูลใหม่ล่าสุด อาทิ แนวเส้นทางมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ถนนกาญจนบุรี-ด่านชายแดนพุน้ำร้อน และถนนด่านชายแดนพุน้ำร้อน-ท่าเรือน้ำลึกทวาย ในพม่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเชีย AH123 โดยได้รับอนุเคราะห์ข้อมูลจาก บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และแนวทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว-ไทย ... และยังมีข้อมูลเพิ่มเติมมากมาย เช่น แผนที่ระเบียงเศรษฐกิจของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB), โครงการทางหลวง GMS (R1-R10), ดัชนีจุดผ่านแดนสำคัญ (ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน GMS), ดัชนีมรดกโลกของยูเนสโก

       ข้อมูลได้รับการปรับปรุงและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ชื่อเมืองในต่างประเทศที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ จะสะกดตามมาตรฐานของประเทศนั้น ๆ เช่น หลวงพระบาง เขียนว่า “Louangphrabang” ซึ่งเป็นชื่อสะกดบนป้ายทางหลวง หรือแผนที่ของลาวเอง ... ส่วนชื่อภาษาไทยถูกต้องตามหลักการทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานหรือกระทรวงการต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือหลักการที่เหมาะสม เช่น เมียนมาร์ (ชื่อเดิมคือพม่า) มีชื่อทางการในปัจจุบันคือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เปลี่ยนจากชื่อสหภาพเมียนมาร์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2554) มีเมืองหลวงคือ กรุงเนปิดอว์ (เริ่มย้ายจากกรุงย่างกุ้ง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2548) ... แนวเส้นทางต่าง ๆ มีการปรับปรุงล่าสุด เช่น ทางหลวงสายโฮจิมินห์ ในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมภาคเหนือกับภาคใต้ เท่าที่ทราบยังไม่มีในแผนที่ของสำนักพิมพ์อื่น

โปรดอ่านหมายเหตุในการใช้ และวิธีการส่งข้อมูลหรือข้อคิดเห็น ได้ที่นี่


      PN MAP’s Map of Indochina and South China is political (different color for each country), at the scale of 1:2,600,000. It clearly shows important cities, airports, seaports, border passes, railways, and highways as present and as in plans. Names are both in Thai and English alphabets. The map is fine for general purpose: planning in both public and private sectors, education, tourism, transport, delivery, and logistics.

      The map covers Greater Mekong Subregion (GMS) which comprises Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, and South China (Yunnan and Guangxi). It shows latest information, e.g. Bang Yai-Kanchanaburi Motorway, Kanchanaburi-Pu Nam Ron Pass, and Pu Nam Ron Pass-Dawei Deep Seaport which all are parts of AH123 Asian Highway (data courtesy of Italian-Thai Development Pcl.). China-Lao-Thai high speed rail link is also presented.

     Data have been updated and verified by specialists. Names in English alphabets are written according to that country’s standard spelling. For example, Luang Prabang is written as ‘Louangphrabang’ which is the same as in Lao national highway signs or maps published by the Lao National Geographic Department. Names in Thai are written according to standards (if any) of the Thai Royal Institute or Ministry of Foreign Affairs. Routes of highways and railways are up to date, e.g. the modern Ho Chi Minh Highway is present. As far as we know, it is not presented in maps from other publishers.

 Please read disclaimer and how to submit your information or comments in this link.   Look Inside
    

แผนที่อินโดจีน และจีนตอนใต้


    Product Options

      WR008L
    แบบเคลือบลามิเนตสองหน้า
   
Double-sided laminated wall map
  250 บาท  ชมตัวอย่าง  
      WR008H
    แบบเคลือบลามิเนตสองหน้า และมีไม้แขวนหัวท้าย
    Double-sided laminated hanging wall map
  580 บาท  ชมตัวอย่าง
      WR008W
    แบบกรอบไม้สี่ด้าน
    Coated wood board
  1,900 บาท  ชมตัวอย่าง
 
หมายเหตุ : สนใจ option map สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ pnmap