ประเทศไทย กายภาพ

แยกสีแสดงลักษณะภูมิประเทศ ระดับความสูง ระดับความลึก

ราคา 90 บาท  ขนาด 78 x106 มาตราส่วน 1:1,650,000
- ลักษณะภูมิประเทศ , ลักษณะภูมิอากาศ , เทือกเขา แม่น้ำ
- ตารางระยะทาง , ขนาดพื้นที่จังหวัด