ภูเก็ต พังงา เขาหลัก

แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายในเทศบาลเมือง

ราคา 120 บาท  ขนาด 66x99 มาตราส่วน 1:125,000

- ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด
- ดัชนี อำเภอ ตำบล ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว
- สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ตและพังงา