เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน

แสดงรายละเอียดครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมส่วนขยายในเทศบาลเมือง แสดงลักษณะภูมิประเทศ

ราคา 70 บาท  ขนาด 50 x75 มาตราส่วน ตัวเมืองเชียงใหม่ 1:15,000 / จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด

ข้างเคียง 1:45,000