แผนที่ภาค / Sector

ชื่อ
ชนิดพกพา ชนิดติดผนัง ขนาด หมายเหต
ภาคเหนือ
120
190
75x100
แสดงเส้นทางทุกระบบโดยละเอียด พร้อมลักษณะภูมิภาคและกายภาพในแผ่นเดียวกัน
ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก
120
190
75x100
แสดงเส้นทางทุกระบบโดยละเอียดพร้อมลักษณะภูมิภาคและกายภาพในแผ่นเดียวกัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

120
190
75x100
แสดงเส้นทางทุกระบบโดยละเอียดพร้อมลักษณะภูมิภาคและกายภาพ
ภาคใต้
120
190
75x100
พร้อมแผนที่ตัวเมืองครบทุกจังหวัด และขยายเส้นทางตั้งแต่ออกจากกรุงเทพฯ