COM จีนง่ายจัง

ชื่อหนังสือ : คอมจีน ง่ายจัง (พร้อม CD ฟ้อนท์จีน )
ISBN : 974-92530-9-4
จำนวนหน้า : 135 หน้า
รายละเอียด : กฎและหลักการใช้ กริยา 3 ช่อง
ราคา : 190 บาท